Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden INKOM Deelname
Versie 06-03-2019

Artikel 1 Definities

 1. INKOM: De door Maastricht University en ZUYD Hogeschool georganiseerde algemene introductieweek voor nieuwe studenten in Maastricht. De INKOM vindt plaats op een door de organisatie vastgestelde datum.
 2. Organisatie: De personen die belast zijn met de organisatie van de INKOM. Hieronder vallen de Werkgroep INKOM, Centrale Post, MECC-cie, Techno’s, Logistics Team en Crew; waaronder vallen Chauffeurs, Press en General Crew.
 3. Mentoren: Begeleiders van INKOM deelnemers. Per INKOM groep, bestaande uit ongeveer 10 deelnemers zullen 2 mentoren worden toegewezen.
 4. Deelnemers: Aankomende studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool die deelnemen aan de INKOM.
 5. Veiligheidsdiensten: De personen die belast zijn met het handhaven van de veiligheid tijdens de INKOM. Hieronder vallen onder andere: Politie, Brandweer, Beveiligingspersoneel en EHBO.
 6. Deelnemende partijen: Partijen waarmee de organisatie een samenwerkingsverband is aangegaan ten behoeve van de INKOM. Hieronder vallen onder andere; studentenpartijen, sponsoren en overige organisaties.

Artikel 2 Deelname

 1. Op deelname aan de INKOM zijn de ‘Algemene Voorwaarden INKOM Deelname’ van toepassing.
 2. De deelnemers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de INKOM organisatie en/of de veiligheidsdiensten.
 3. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om ouders/verzorgers in te lichten indien zij dit nodig acht, bijvoorbeeld in het geval van overtreding van de algemene voorwaarden, huisregels, ongevallen, ziekenhuisopnames of calamiteiten.

Artikel 3 Deelname INKOM

 1. Deelname aan de INKOM vindt plaats na een correct afgeronde inschrijving en geslaagde betaling via het door de organisatie beschikbaar gestelde inschrijfmedium. Hierbij is het deelnamebewijs het geldige certificaat voor de registraties van de INKOM, hierna wordt de INKOM polsband het deelnamebewijs.
 2. Deelnamebewijzen, MECC-kaarten of andersoortige toegangsbewijzen voor INKOM evenementen worden na aankoop niet teruggenomen.
 3. Enkel door een origineel deelnamebewijs te overhandigen of door na-inschrijving kan een deelnemer een INKOM polsband krijgen.
 4. Door het dragen van deze INKOM polsband krijgt de deelnemer toegang tot de verschillende evenementen tijdens de INKOM. Op het evenemententerrein kan door de organisatie en/of de veiligheidsdiensten gevraagd worden de INKOM polsband te tonen.
 5. De INKOM polsband is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Bij schade aan de INKOM polsband, is deze niet langer geldig. Deelnemers kunnen, op vertoon van de beschadigde, doch volledige INKOM polsband, een nieuwe INKOM polsband verkrijgen bij de Centrale Post (Bonnefantenstraat 2), een en ander ter beoordeling van de organisatie.

Artikel 4 Huisregels

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en Studentenkaart of bewijs van inschrijving. Tevens zijn zij verplicht zich op verzoek van de organisatie en/of de veiligheidsdiensten zich te legitimeren.
 2. Deelnemers kunnen voorafgaand aan, of gedurende het evenement, op verzoek van de organisatie en/of de veiligheidsdiensten gevisiteerd of aan een privaatrechtelijke veiligheidsfouillering onderworpen worden. Hierbij heeft men het recht te worden gefouilleerd door iemand van het eigen geslacht.
 3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie en/of de veiligheidsdiensten op te volgen.
 4. Deelnemers dienen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen, op welke wijze dan ook.
 5. De handel in, en het gebruik of in bezit hebben van soft- en/of hard drugs is verboden.
 6. Het is niet toegestaan om op de binnen locaties te roken. Roken mag uitsluitend voor deelnemers die 18 jaar of ouder zijn in de daarvoor aangewezen gedeeltes.
 7. Het is niet toegestaan (sterke) drank, voedselwaren of gevaarlijke voorwerpen (zoals snij- en steekwapens, slag- of stootwapens, schietwapens, vuurwerk, knuppels, spuitbussen, sprays, blik, glaswerk e.d.) mee te nemen. Deze zullen worden ingenomen door de organisatie en/of veiligheidsdiensten.
 8. Het is niet toegestaan professionele (digitale) fotocamera’s, camera’s met een lens > 70 mm, video- en/of geluidsapparatuur mee te nemen. Deze zullen worden ingenomen door de organisatie en/of veiligheidsdiensten. Deze is na de desbetreffende activiteit bij de organisatie op te halen.
 9. Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Fout geparkeerde Rijwielen en/of voertuigen kunnen worden verwijderd door de organisatie en/of veiligheidsdiensten. Deze is, op afspraak, bij de organisatie op te halen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm en/of dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen.
 10. Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, behoudens wanneer er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de kant van de organisatie.
 11. Voorwerpen kunnen -in bepaalde gevallen- in bewaring worden genomen, en worden geretourneerd bij het verlaten van de locatie, dit alles naar oordeel van de organisatie en/of beveiliging.
 12. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 13. Het is verboden in attributen of stellages te klimmen.
 14. Agressief gedrag is niet toegestaan.
 15. Het evenementenprogramma is onder voorbehoud. Afgelastingen en/of wijzigingen in het evenementenprogramma geven geenszins aanleiding tot terugbetaling van de deelnamebewijzen en/of MECC-kaarten.
 16. Wat betreft evenementen met een beperkte capaciteit geldt: indien de locatie haar maximale capaciteit heeft bereikt, zal toegang geweigerd worden.
 17. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 18. In situaties waar de ‘Algemene Voorwaarden Deelnemers INKOM’ niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 19. Indien door de deelnemer niet aan de ‘Algemene Voorwaarden Deelnemers INKOM’ voldaan wordt, zal de toegang worden ontzegd of wordt men van het terrein verwijderd door de organisatie en/of veiligheidsdiensten.
 20. Ontzegging van de toegang of verwijdering van het terrein door de organisatie en/of veiligheidsdiensten in de bovengenoemde gevallen, geeft geenszins aanleiding tot terugbetaling of vergoeding van de deelnamebewijzen en/of MECC-kaarten.

Artikel 5 Alcoholbeleid

 1. Tijdens de INKOM dienen deelnemers zich te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent daarom ook dat personen onder de 18 jaar geen alcohol mogen nuttigen.
 2. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet middels het accepteren van deze voorwaarde.
 3. Alle deelnemers krijgen een leeftijdspolsbandje na geldige legitimatie bij een van de uitgifte punten van de INKOM. Deze polsbandjes zullen door middel van hun respectievelijke kleur het verschil tussen deelnemers van 18+ en deelnemers van 18- aanduiden.
 4. Deelnemers dienen altijd een leeftijdspolsbandje te dragen, deze worden bij de Registrations uitgedeeld. Wanneer een deelnemer zijn/haar polsband verliest, is het zijn/haar verantwoordelijkheid een nieuw polsbandje te halen bij de organisatie.
 5. Aan Horeca Exploitatie Punten van de INKOM kan enkel alcohol worden besteld met een 18+ leeftijdspolsbandje. Er zal geen alcoholische dranken worden gegeven aan deelnemers zonder leeftijdspolsbandje of met een 18- leeftijdspolsbandje.
 6. Het drinken van alcoholische dranken is niet toegestaan voor deelnemers met een 18- polsband.
 7. Personen van 18 jaar en ouder mogen geen alcohol halen, schenken en/of ter beschikking stellen voor andere deelnemers die niet toegestaan zijn alcohol te nuttigen.
 8. Bij eventuele fraude en/of anderszins onrechtmatig gebruik van het leeftijdspolsbandje, zal de betreffende deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan INKOM, tenzij Werkgroep INKOM uitdrukkelijk anders beslist.
 9. Deelnemers die zich niet aan bovenstaande regels houden, zullen hierop worden aangesproken. De Werkgroep INKOM zal beslissen welke gevolgen er verbonden zijn aan het overtreden van de regels. Wanneer een deelnemer nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan er ook contact op worden genomen met de ouders/verzorgers.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de INKOM geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die een deelnemer lijdt als gevolg van zijn of haar deelname aan de INKOM, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet, grove schuld, of grove nalatigheid aan de kant van de organisatie.
 2. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en/of gevolgschade geleden door de deelnemer. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen materiële en immateriële schade.
 3. Deelnemers dienen zelf zorg voor te dragen een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Deelnemer vrijwaart de organisatie tegen aansprakelijkheid voor schade van derden als gevolg van diens handelen of nalaten.
 5. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade die is ontstaan door overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer(s) geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Organisatie kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van acceptatie voorzien of voorzienbaar waren. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, storm/windhozen, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, studentenrouw, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakomen van leveranciers of ingeschakelde derden.

Artikel 7 Restitutie/annulering

 1. Indien een evenement als gevolg van of door overmacht (zoals vermeld in artikel 5 lid 5) niet doorgaat, wordt door de organisatie geen vergoeding, in welke vorm dan ook, betaald aan de deelnemer. Evenmin kan de deelnemer aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement of restitutie.
 2. Restitutie van deelnemersgelden is in beginsel niet mogelijk. In geval van zwaarwegende omstandigheden kan bij de organisatie een verzoek in behandeling genomen worden. De Werkgroep INKOM behoudt het uiteindelijke oordeel over mogelijke restitutie en hoogte van het te restitueren bedrag. Restitutie aanvragen dienen uiterlijk 3 weken na de INKOM, te weten 13 september 2019, binnen te zijn bij de Werkgroep INKOM en worden anders niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8 Eigendomsrechten

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de Werkgroep INKOM, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van de organisatie of haar evenementen strikt verboden.
 2. Het is deelnemende partijen niet toegestaan zichzelf op en in het zicht van INKOM-terreinen te promoten, tenzij anders overeengekomen met de Werkgroep INKOM.

Artikel 9 Privacy

 1. Voor alle zaken gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy policy zoals gepubliceerd op de website van INKOM. Het privacystatement vormt onderdeel van deze voorwaarden.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Bij klachten of opmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar inkom@maastrichtuniversity.nl.
 2. In geval één of meer verplichtingen van deze voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. In dat geval zullen de Organisatoren een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Van deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke beslissing van de Werkgroep INKOM, dat door Werkgroep INKOM is ondertekend.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Werkgroep INKOM en deelnemers mochten bestaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. In geval van geschillen, zullen partijen steeds eerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg op te lossen en te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen ondanks dat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Limburg.