Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden INKOM Deelname
Versie 18-08-2019

Artikel 1 Definities

 1. INKOM: De door Maastricht University en ZUYD Hogeschool georganiseerde algemene introductieweek voor nieuwe studenten in Maastricht. De INKOM vindt plaats op een door de organisatie vastgestelde datum.
 2. Organisatie: De personen die belast zijn met de organisatie van de INKOM. Hieronder vallen de Werkgroep INKOM, Centrale Post, MECC-cie, Techno’s, Logistics Team en Crew; waaronder vallen Chauffeurs, Press en General Crew.
 3. Mentoren: Begeleiders van INKOM deelnemers. Per INKOM groep, bestaande uit ongeveer 10 deelnemers zullen 2 mentoren worden toegewezen.
 4. Deelnemers: Aankomende studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool die deelnemen aan de INKOM.
 5. Veiligheidsdiensten: De personen die belast zijn met het handhaven van de veiligheid tijdens de INKOM. Hieronder vallen onder andere: Politie, Brandweer, Beveiligingspersoneel en EHBO.
 6. Deelnemende partijen: Partijen waarmee de organisatie een samenwerkingsverband is aangegaan ten behoeve van de INKOM. Hieronder vallen onder andere; studentenpartijen, sponsoren en overige organisaties.

Artikel 2 Deelname

 1. Op deelname aan de INKOM zijn de ‘Algemene Voorwaarden INKOM Deelname’ van toepassing.
 2. De deelnemers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de INKOM organisatie en/of de veiligheidsdiensten.
 3. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om ouders/verzorgers in te lichten indien zij dit nodig acht, bijvoorbeeld in het geval van overtreding van de algemene voorwaarden, huisregels, ongevallen, ziekenhuisopnames of calamiteiten.

Artikel 3 Deelname INKOM

 1. Deelname aan de INKOM vindt plaats na een correct afgeronde inschrijving en geslaagde betaling via het door de organisatie beschikbaar gestelde inschrijfmedium. Hierbij is het deelnamebewijs het geldige certificaat voor de registraties van de INKOM, hierna wordt de INKOM polsband het deelnamebewijs.
 2. Deelnamebewijzen, MECC-kaarten of andersoortige toegangsbewijzen voor INKOM evenementen worden na aankoop niet teruggenomen.
 3. Enkel door een origineel deelnamebewijs te overhandigen of door na-inschrijving kan een deelnemer een INKOM polsband krijgen.
 4. Door het dragen van deze INKOM polsband krijgt de deelnemer toegang tot de verschillende evenementen tijdens de INKOM. Op het evenemententerrein kan door de organisatie en/of de veiligheidsdiensten gevraagd worden de INKOM polsband te tonen.
 5. De INKOM polsband is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Bij schade aan de INKOM polsband, is deze niet langer geldig. Deelnemers kunnen, op vertoon van de beschadigde, doch volledige INKOM polsband, een nieuwe INKOM polsband verkrijgen bij de Centrale Post (Bonnefantenstraat 2), een en ander ter beoordeling van de organisatie.

Artikel 4 Huisregels INKOM alle locaties en MECC Feesten

 1. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en studentenkaart.
 2. Bezoekers kunnen voorafgaand aan, of gedurende het evenement gevisiteerd of aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering onderworpen worden. Bezoekers zullen medewerking verlenen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 3. Het is niet toegestaan (sterke) drank, gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, sprays, blik, glaswerk, e.d.) of etenswaren mee te nemen naar het evenement. Deze zullen ingenomen worden, en niet worden geretourneerd.
 4. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te bezitten of nuttigen <18 jaar. Bij constatering van het in bezit hebben of nuttigen van alcohol <18 jaar volgt uitsluiting van de gehele INKOM zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 5. De handel in, en het gebruik of in bezit hebben van elke vorm van drugs is niet toegestaan, deze zullen ingenomen worden, en overhandigd aan de politie en niet worden geretourneerd. Bij constatering van de handel, gebruik en/of het in bezit hebben hiervan volgt uitsluiting van de gehele INKOM zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 6. Het is niet toegestaan om tabakswaren te bezitten of te roken <18 jaar. 
 7. Het is niet toegestaan om op de binnen locaties te roken. Roken mag uitsluitend in de daarvoor aangewezen locaties.
 8. Het is niet toegestaan professionele (digitale) fotocamera’s, camera’s met een lens >70 mm, video- en/of geluidsapparatuur mee te nemen.
 9. Voorwerpen kunnen -in bepaalde gevallen- in bewaring worden genomen worden, en worden geretourneerd bij het verlaten van de locatie, dit alles naar oordeel van de organisatie en/of beveiliging.
 10. Het is niet toegestaan (huis)dieren of rijwielen mee te nemen op of in de locatie.
 11. Bezoekers dienen de aanwijzingen, geboden en verboden van de organisatie en/of beveiliging op te volgen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 12. Bezoekers dienen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen (op welke wijze dan ook), anders zal de toegang worden ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan om zich te uiten in b.v. kleding of uitmonstering welke als aanstootgevend of ongewenst wordt beschouwd.
 14. Bezoekers dienen geen ongewenst gedrag (pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreigingen, stalking, ongelijke behandeling en discriminatie) te vertonen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 15. Voertuigen/rijwielen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Foutgeparkeerdevoertuigen/rijwielen zullen worden verwijderd. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen. 
 16. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen.
 17. Het is verboden in attributen of stellages te klimmen.
 18. Bezoekers die schade aanrichten aan eigendommen van de INKOM/MECC/INKOM-locaties zullen voor de ontstane schade en kosten aansprakelijk worden gesteld en hiervan zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 19. Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade, behoudens wanneer er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de kant van de organisatie.
 20. Het is mogelijk dat foto’s of video’s waar bezoekers op voorkomen op een “open bron” (internet, socialmedia e.d.) getoond worden. 
 21. Bij ontzegging van de toegang, vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
 22. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie, de beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. 

Artikel 5 Alcoholbeleid

 1. Tijdens de INKOM dienen deelnemers zich te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent daarom ook dat personen onder de 18 jaar geen alcohol mogen nuttigen.
 2. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet middels het accepteren van deze voorwaarde.
 3. Alle deelnemers krijgen een leeftijdspolsbandje na geldige legitimatie bij een van de uitgifte punten van de INKOM. Deze polsbandjes zullen door middel van hun respectievelijke kleur het verschil tussen deelnemers van 18+ en deelnemers van 18- aanduiden.
 4. Deelnemers dienen altijd een leeftijdspolsbandje te dragen, deze worden bij de Registrations uitgedeeld. Wanneer een deelnemer zijn/haar polsband verliest, is het zijn/haar verantwoordelijkheid een nieuw polsbandje te halen bij de organisatie.
 5. Aan Horeca Exploitatie Punten van de INKOM kan enkel alcohol worden besteld met een 18+ leeftijdspolsbandje. Er zal geen alcoholische dranken worden gegeven aan deelnemers zonder leeftijdspolsbandje of met een 18- leeftijdspolsbandje.
 6. Het drinken van alcoholische dranken is niet toegestaan voor deelnemers met een 18- polsband.
 7. Personen van 18 jaar en ouder mogen geen alcohol halen, schenken en/of ter beschikking stellen voor andere deelnemers die niet toegestaan zijn alcohol te nuttigen.
 8. Bij eventuele fraude en/of anderszins onrechtmatig gebruik van het leeftijdspolsbandje, zal de betreffende deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan INKOM, tenzij Werkgroep INKOM uitdrukkelijk anders beslist.
 9. Deelnemers die zich niet aan bovenstaande regels houden, zullen hierop worden aangesproken. De Werkgroep INKOM zal beslissen welke gevolgen er verbonden zijn aan het overtreden van de regels. Wanneer een deelnemer nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan er ook contact op worden genomen met de ouders/verzorgers.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de INKOM geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die een deelnemer lijdt als gevolg van zijn of haar deelname aan de INKOM, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet, grove schuld, of grove nalatigheid aan de kant van de organisatie.
 2. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en/of gevolgschade geleden door de deelnemer. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen materiële en immateriële schade.
 3. Deelnemers dienen zelf zorg voor te dragen een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Deelnemer vrijwaart de organisatie tegen aansprakelijkheid voor schade van derden als gevolg van diens handelen of nalaten.
 5. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade die is ontstaan door overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer(s) geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Organisatie kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van acceptatie voorzien of voorzienbaar waren. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, storm/windhozen, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, studentenrouw, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakomen van leveranciers of ingeschakelde derden.

Artikel 7 Restitutie/annulering

 1. Indien een evenement als gevolg van of door overmacht (zoals vermeld in artikel 5 lid 5) niet doorgaat, wordt door de organisatie geen vergoeding, in welke vorm dan ook, betaald aan de deelnemer. Evenmin kan de deelnemer aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement of restitutie.
 2. Restitutie van deelnemersgelden is in beginsel niet mogelijk. In geval van zwaarwegende omstandigheden kan bij de organisatie een verzoek in behandeling genomen worden. De Werkgroep INKOM behoudt het uiteindelijke oordeel over mogelijke restitutie en hoogte van het te restitueren bedrag. Restitutie aanvragen dienen uiterlijk 3 weken na de INKOM, te weten 13 september 2019, binnen te zijn bij de Werkgroep INKOM en worden anders niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8 Eigendomsrechten

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de Werkgroep INKOM, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van de organisatie of haar evenementen strikt verboden.
 2. Het is deelnemende partijen niet toegestaan zichzelf op en in het zicht van INKOM-terreinen te promoten, tenzij anders overeengekomen met de Werkgroep INKOM.

Artikel 9 Privacy

 1. Voor alle zaken gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy policy zoals gepubliceerd op de website van INKOM. Het privacystatement vormt onderdeel van deze voorwaarden.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Bij klachten of opmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar inkom@maastrichtuniversity.nl.
 2. In geval één of meer verplichtingen van deze voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. In dat geval zullen de Organisatoren een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Van deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke beslissing van de Werkgroep INKOM, dat door Werkgroep INKOM is ondertekend.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Werkgroep INKOM en deelnemers mochten bestaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. In geval van geschillen, zullen partijen steeds eerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg op te lossen en te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen ondanks dat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Limburg.